“สังฆราช”ทรงแนะพัฒนาวัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ปี 60 จำนวน 305 วัด พร้อมประทานพระโอวาทแนะเจ้าอาวาสพัฒนาวัดเป็นหลักทางปัญหาให้สังคม ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 305 วัด จากนั้นทรงมีพระโอวาท ว่า สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชทานวิสุงคามสีมาในคราวนี้ให้กับ 305 วัด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชศรัทธา ควรที่เจ้าอาวาสวัด จะได้ถวายอนุโมทนา ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน นอกจากนี้ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลาย ยังมีหน้าที่ในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเป็นแนวทางให้แก่คณะสงฆ์ว่า พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย นอกจากนี้เจ้าอาวาสต้องมีปณิธานและความเพียรในการทำให้วัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม เพราะความโง่เขลานั้นเป็นหนทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับความเป็นพุทธะ  ซึ่งความเป็นพุทธที่แท้นั้น ย่อมได้แก่การเป็นผู้รู้สัจธรรม เป็นผู้ตื่นจากกิเลส และเป็นผู้เบิกบานในธรรม การทำวัดให้เป็นหลักทางปัญญาให้สังคมได้นั้น ย่อมได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมควรแก่เกียรติยศ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews